O Kancelarii

Kancelaria Komornicza nr XV została utworzona w sierpniu 2013 r., a jej lokalizacja to ścisłe centrum Katowic.

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie na podstawie m. in. kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowoych i innych ustawach.

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym to jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym prowadzi on swoją działalność. (art. 8 uks)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

Prawo wyboru komornika nie będzie mieć zastosowania w przypadku spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jeśli wierzyciel wybrał komornika, to w takim wypadku komornik może działać poza swoim obszarem rewiru. Prawo przysługuje osobie, która złożyła oświadczenie na piśmie z prawa wyboru komornika.

Na stronie można znaleźć informacje zarówna dla wierzyciela jak i dłużnika. Zawiera podstawowe informacje i niezbędne wnioski oraz dokumenty do pobrania.

komornik sądowy katowice

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię / komornika. Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Zapewnia ona jedynie dostęp do podstawowych informacji i umożliwia kontakt z kancelarią.

egzekucja

EGZEKUCJA

Prowadzimy egzekucję z ruchomości, wynagrodzeń za pracę, wierzytelności oraz wierzytelności z rachunku bankowego

Alimenty

ALIMENTY

Skutecznie działamy w przypadku odzyskania alimentów

egzekucja nieruchomości

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z właściwością miejscową prowadzimy postępowania egzekucyjne z nieruchomości

Zabezpieczenie roszczeń

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Zajmujemy się zabezpieczeniemi
roszczeń

Prawo wyboru komornika
upoważnia do wyboru
naszej kancelarii

Komornik w Katowicach
Koszty zapytań kancelarii

Koszty zapytań do instytucji

Koszt wniosków o udzielenie informacji (płatne oraz bezpłatne):
1. Zapytanie do ZUS-u o płatnika składek – 39,72 zł + 0,45 zł (razem: 40,17 zł);

2. Ustalenie rachunków KIR OGNIVO – bezpłatnie;

3. Zajęcie rachunku bankowego – 0,62 zł;

4. Zapytanie do Urzędu Skarbowego – 50,00 zł + 0,45 zł (razem: 50,45 zł)

5. Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – 20,00 zł

6. Rejestr zastawów DW-1 – 20,00 zł + 0,45 zł (razem: 20,45 zł)

Systemy elektroniczne z jakich korzysta komornik

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Kancelaria posiada wdrożone systemy dostępu elektronicznego do baz danych celem uzyskania
niezbędnych informacji z następujących źródeł:

Cepik - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

EPU - system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych

EPU

system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych,

Ognivo – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika

Ognivo

system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika,

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznejsystem obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych,

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Zakres wykonywanych czynności przez komornika w Katowicach

Komornik Sądowy Łukasz Zyga

Egzekucja
i zabezpieczenie
roszczeń

Wykonywanie
spisów inwentarza

Doręczanie korespondencji

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Nadzór nad 
licytacjami
publicznymi

Eksmisja
i wprowadzenie w posiadanie

Wykonywanie postanowień
o zabezpieczeniu spadku

Na podstawie art. 3  ustawy o komornikach sądowych
3. Komornikom powierza się następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków z ustawy z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasz Zyga

NIP: 642 297 40 70
REGON: 243314227
ePUAP – /KS_Lukasz_Zyga ,
              – /lukaszzyga/ezbiegi

 

Kontakt

Godziny pracy kancelarii komorniczej
Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-15:30

Komornik przyjmuje interesantów:

Wtorek: 9:00-11:00
Czwartek: 12:00-18:00

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

Wpłat proszę dokonywać na rachunek bankowy o numerze:
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Rachunek Bankowy:
35 1050 1214 1000 0091 3756 6221

Przelewów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proszę dokonywać na numer konta:
PL 35 1050 1214 1000 0091 3756 6221
nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

W tytule proszę podać następujące informacje:
– dane: imię i nazwisko
– sygnaturę sprawy

Kancelaria komornicza umożliwia dostęp do podstawowych informacji poprzez kontakt elektroniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.
Zapytania można kierować za pośrednictwem poniższego formularza
(W zapytaniu należy podać podstawowe dane i numer sprawy):

*Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Jeśli mają Państwo zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to:
adres korespondencyjny 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6, adres e-mail: katowice.zyga@komornik.pl, tel. 32 733-19-10.

Inspektor Danych Osobowych (IDO)
Tomasz Farbicki
e-mail: tomek@idat.pl

Ostatnia aktualizacja